تبلیغات
دروس مرمت و معماری - (جدید) ماخذ درس مبانی نظری مرمت


درود

گویا لینکهای پیشین با مشکل مواجه شده، دوباره بازگذاری کردم:


نوشتاری که ارزیابی پایانی درس مبانی ترم جاری از آنها خواهد بود:مطالب و مباحث کلاسی (درباره متدولوژی، ریشه ها، مبانی و ...)گروه کارشناسی مرمت بنا: تاریخ ارائه گزارش «نقد مبانی نظری پروژه های مرمتی تعیین شده» در روز امتحان می باشد.
ارزیابی گروه کارشناسی بر اساس نمره امتحان کتبی و گزارش نقد مبانی، ارائه و کنفرانس و حضور کلاسی خواهد بود
ارزیابی گروه کارشناسی بر اساس نمره امتحان میان ترم، امتحان پایان ترم و حضور کلاسی خواهد بود

بارم بندی این تقسیم بندی، بعدا اعلام خواهد شد.

هدایت به بالای