چهارشنبه 22 دی 1389

منشور آتن

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

درود
در ادامه منشور آتن برای ارزیابی نهایی این دوره ارائه شد:


منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخیمصوب اولین كنگره بین المللی معماران و كاردانان فنی یادمان های تاریخی، آتن 1931
در كنگره آتن، هفت قطعنامه اصلی زیر به تصویب رسید و " منشور مرمت" نامیده شد:


1. سازمان های بین المللی مرمت در سطوح عملیاتی و مشورتی باید تأسیس شوند.
2. پروژه های پیشنهادی مرمت باید در معرض انتقاد آگاهانه قرارگیرند تا جلوی اشتباهاتی كه به از دست رفتن ویژگی و ارزش های تاریخی این ساختارها می انجامد گرفته شود.
3. مشكلات و مسایل مربوط به مراقبت از محوطه های تاریخی باید با قانون گذاری در سطح ملی و در همه كشورها حل شوند.
4. محوطه های حفاری شده ای كه قرار نیست بلافاصله مرمت شوند باید دوباره دفن شوند و به این ترتیب تحت حمایت قرار گیرند.
5. فنون و مصالح مدرن را می توان در مرمت بناها به كار گرفت.
6. محوطه های تاریخی باید تحت حمایت قرار گیرند و به شدت پاسداری شوند.
7. حمایت از محدوده های اطراف محوطه های تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد.
نتابج و تصمیم گیری های كلی كنفرانس آتن


1. آموزه ها – اصول كلی
كنفرانس، بیانیه اصول كلی و آموزه های مربوط به حمایت از یادمان ها را استماع كرد.
با وجود تنوع موارد عینی، كه هر یك از آنها راه حل متفاوتی را می طلبد، در كنفراس این موضوع مطرح شد كه در بین كشورهای گوناگونِ حاضر، گرایشِ غالب به رها كردن مرمت كلی و یكجا و اجتناب از خطرات ناشی از آن وجود دارد. این كار با ایجاد سیستمی برای نگهداری دایم و منظم انجام پذیر است كه برای تضمین مراقبت از بناها طراحی شده باشد.
چنانچه مرمت بنا در نتیجه پوسیدگی یا تخریب، غیر قابل اجتناب و ضروری باشد توصیه می شود كه آثار تاریخی و هنری گذشته مورد رعایت و احترام قرار گیرند بدون آنكه از سبك مربوط به هر دوره ای صرف نظر شود.
كنفرانس توصیه می كند تصرف و سكونت در بناها، كه تداوم حیات آنها را تضمین می كند، همچنان ادامه یابد و البته باید برای اهدافی مورد استفاده قرار گیرند كه خصوصیت تاریخی یا هنری بنا را رعایت كند.


2. اقدامات اجرایی و قانونگذاری راجع به یادمان های تاریخی
كنفرانس، بیانیه اقدامات قانونگذاری كه برای حمایت از یادمان هایی طرح شده است كه از لحاظ هنری، تاریخی یا علمی ارزشمند هستند و به كشورهای گوناگون تعلق دارند را استماع كرد.
شركت كنندگان به اتفاق آرا بر گرایشی كلی كه حق جامعه را در مورد مالكیت خصوصی به رسمیت می شناسد، صحه گذاردند.
شركت كنندگان به این موضوع قائلند كه تفاوت های موجود بین اقدامات قانونگذاری ، ناشی از دشواری در تطبیق دادن قانون همگانی باحقوق افراد است.
از این رو كنفرانس، در عین آنكه روند كلی این اقدامات را تأیید می كند، بر این عقیده است كه این اقدامات باید همگام با اوضاع و احوال محلی و گرایش افكار عمومی باشد برای آنكه با حداقل مخالفت ممكن روبرو شود، به فداكاری هایی كه ممكن است از مالكین دارایی ها خواسته شود تا در جهت منافع همگانی انجام دهند توجه كافی شود و مد نظر قرار گیرد.
كنفرانس توصیه می كند كه مقامات صالحه عمومی در هر كشور مختار شوند كه در موارد اضطراری، اقدامات حفاظتی لازم را به كار گیرند.
شركت كنندگان صمیمانه امیدوارند كه دفتر بین المللی موزه ها، فهرست و جدولی تطبیقی از اقدامات قانونگذاری جاری در كشورهای مختلف تهیه  و منتشر كند، و اطلاعات مندرج در آن را همواره به هنگام كند.

3. ساماندهی زیبایی شناختی یادمان های باستانی
كنفرانس توصیه می كند كه هنگام ساخت بناها، خصوصیت و سیمای ظاهری شهرهایی كه این بناها قرار است در آنجا بر پا شوند رعایت شوند، خصوصاً در همسایگی یادمان های باستانی، كه باید توجه خاصی به محیط اطراف آنها كرد. حتی از بعضی مجموعه ها و بعضی دورنماهای تماشایی باید مراقبت كرد.
همچنین باید گیاهان و رستنی های تزئینی متناسب با بعضی یادمان ها یا مجموعه یادمان ها را از نقطه نظر مراقبت از ویژگی  باستانی آنها، مورد مطالعه قرار داد. خصوصاً توصیه می كند كه در همسایگی یادمان های تاریخی و هنری، از تمامی اشكال تبلیغات و از برپایی دكل های ناخوشایند تلگراف، ممانعت شود و تمامی كارخانه های پر سروصدا و حتی تیرهای بلند كنار گذاشته شوند.

4. مرمت یادمان ها
متخصصین حاضر، اظهارات متنوعی را در مورد بهره گیری از مصالح مدرن برای استحكام بخشی به یادمان های باستانی شنیدند. آنها بهره گیری معقول و حساب شده از تمامی منابعِ در دسترسِ شیوه های مدرن و به خصوص بتن تقویت شده را تأیید كردند.
آنها تصریح كردند كه كار استحكام بخشی بنا باید در صورت امكان به نوعی پنهان شود تابه این ترتیب از سیمای ظاهر و ویژگی یادمانِ مرمت شده مراقبت شود.
آنها به خصوص این كار را در مواردی توصیه می كنند كه بهره گیری از آنها، اجتناب از خطرات مربوط به برچیدن و نصب دوباره قسمت هایی را كه باید مراقبت شوند ممكن می سازند.

5. فرسودگی یادمان های باستانی

كنفرانس این موضوع را  مورد ملاحظه قرار داد كه در شرایط زندگی امروزه، یادمان ها در سراسر جهان در معرض بیشترین حد تهدید از سوی عوامل جوی قرار دارند.
جدای از پیشگیری های معمول و روش های موفقیت آمیز جاری در مراقبت از مجسمه های یادمانی، ارایه  هر نوع مقررات كلی در این مورد به لحاظ پیچیدگی موارد  و با دانشی كه امروزه در دسترس است، غیر ممكن می باشد.


كنفرانس توصیه می كند كه:

1. در هر كشور، معماران و متصدیان یادمان ها حتماً راجع به تعیین روش در موارد خاص، با متخصصین فیزیك،شیمی و علوم طبیعی همكاری كنند.
2. دفتر بین المللی موزه ها همواره از كارهایی كه هر یك از كشورها در این زمینه انجام می دهند مطلع باشد و اطلاعات مربوطه را در نشریات دفتر، درج كند.
كنفرانس راجع به مراقبت از پیكره های یادمانی بر این عقیده است كه به عنوان یك قاعده كلی، از جابجایی آثار هنری از محیط اطراف بنا كه خاص آنجا طراحی شده است باید ممانعت كرد. كنفرانس از راه احتیاط، مراقبت از مدل های اصلی را چنانچه وجود دارند، توصیه می كند و در صورتی كه این كار غیر ممكن باشد قالب گیری از آنها را پیشنهاد می كند.

6. فن حفاظت
مایه خشنودی كنفرانس است كه اصول و ملاحظات فنی مطرح شده در مذاكراتِ مفصلِ گوناگون، از ایده ای یكسان الهام گرفته اند، به این معنی كه :
در مورد ویرانه ها، حفاظت دقیق و حساس ضرورت دارد، و باید به ترتیبی عمل كرد كه قطعات اصلی یافت شده، در صورت امكان در جای اصلی خود قرار داده شوند(آناستیلوزی)؛ و البته مواد و مصالح جدیدی كه برای این كار مورد استفاده قرار می گیرند باید در تمامی موارد قابل تشخیص و متمایز باشند. كنفرانس توصیه می كند در مواردی كه مراقبت از ویرانه های یافت شده در جریان حفاری، ممكن نباشد باید پس از ثبت و مستند سازی دقیق یافته ها، دوباره آنها را دفن كرد.
لازم به ذكر نیست كه انجام كارهای فنی مربوط به حفاری و مراقبت یادمان های باستانی، همكاری نزدیك بین باستان شناس و معمار را می طلبد.
متخصصین راجع به سایر یادمان ها اتفاق نظر دارند كه پیش از انجام هر نوع استحكام بخشی یا مرمت جزئی،آسیب ها و ماهیت پوسیدگی این یادمان ها باید مورد تجزیه و تحلیلِ همه جانبه قرار گیرد. آنها ضرورت رسیدگی جداگانه به هر مورد را تأیید و تصدیق كردند.

7. حفاظت از یادمان ها و تشریك مساعی بین الملل
الف)همكاری فنی و اخلاقی
كنفرانس با اعتقاد به اینكه مسئله حفاظت از دارایی های هنری و باستان شناختیِ نوع بشر مورد توجه جامعه دولت ها كه سرپرستان تمدن هستند می‌باشد،
امیدوار است كه حكومت ها، با عمل به روح میثاق اتحادیه ملل، در مقیاسی بسیار وسیع و به شیوه ای عینی تر و با نظر به گسترش مراقبت از یادمان های هنری و تاریخی، به تشریك مساعی با یكدیگر بپردازند؛
و این موضوع را بسیار مطلوب می داند كه نهادها و انجمن های صاحب صلاحیت،بدون آنكه عمل ایشان به هیچ ترتیبی منافی حقوق بین الملل عمومی باشد، فرصت یابند تا علاقه خود به حمایت از آثار هنری را نشان دهند. آثاری كه تاحد بالایی بازتاب تمدن هستند و به نظر می رسد در معرض خطر تخریب قرار دارند؛
و مایل است كه تقاضاهای ارایه شده به سازمان همكاری های فكریِ اتحادیه ملل راجع به این موضوع، به دولت ها توصیه شود و مورد عنایت خاص آنها قرار گیرد.
بر عهده كمیته بین المللی همكاری های فكری خواهد بود كه پس از تحقیق و تفحص دفتر بین المللی موزه ها و پس از گردآوری تمامی اطلاعات مربوطه، خصوصاً از كمیته ملی همكاری های فكری ذینفع، عقیده خود را در هر مورد جداگانه، راجع به مصلحت آمیز بودن اقدامات و روش هایی كه قرار است انجام شوند و مورد استفاده قرار گیرد، بیان و تصریح كند.
اعضای كنفرانس پس از بازدید تعدادی از محوطه های حفاری و یادمان های یونان باستان در طول دوره مذاكرات و در قالب گردش مطالعاتی كه در همین مناسبت برای آنها امكان پذیر بود، به اتفاق از دولت یونان قدردانی كردند. دولتی كه در طول سال های گذشته، مسئولیت انجام كارهای فراگیری را به عهده گرفته است، و در عین حال، تشریك مساعی باستان شناسان و متخصصین هر كشوری را پذیرفته است.
اعضای كنفرانس در آنجا نمونه فعالیتی را دیدند كه می تواند به تحقق اهداف همكاری های فكری كمك كند. موضوعی كه ضرورت خود را در خلال كار اعضا در كنفرانس باز نمود.
ب ) نقش آموزش در احترام به یادمان ها
كنفرانس جداً معتقد است كه بهترین ضمانت در مراقبت از یادمان ها و آثار هنری، از احترام و دلبستگی خود مردم حاصل می شود.
با توجه به اینكه این احساسات را می توان با انجام اقدام متناسب از سوی مقامات عمومی، تا حد زیادی ترغیب كرد ؛
كنفرانس توصیه می كند كه متصدیان باید كودكان و نوجوانان را ترغیب كنند تا از خراب كردن ظاهر هر نوع یادمانی خودداری كنند و به آنان بیاموزند كه علاقه بیشتری به حمایت از این شواهد ملموس تمامی اعصار تمدن داشته باشند.
ج )ارزش مستند سازی بین المللی


شركت كنندگان در كنفرانس مشتاقند كه:

1. هر كشور، یا نهاد ایجاد شده یا صلاحیت دار برای این منظور، فهرستی از یادمان های باستانی منتشر كنند كه حاوی عكس و یادداشت های توضیحی باشد؛
2. هر كشور، اسناد و سوابق رسمی تهیه كند كه در برگیرنده‌ی تمامی مستندات یادمان‌های تاریخی آن كشور باشد؛
3. هر كشور، نسخه های نشریات خود راجع به یادمان های هنری و تاریخی را نزد دفتر بین المللی موزه ها ایداع كند؛
4. دفتر بین المللی موزه ها، بخشی از نشریات خود را به مقالاتی راجع به فرآیندهای كلی و روش های بكارگرفته شده در مراقبت از یادمان های تاریخی اختصاص دهد؛
5. دفتر بین المللی  موزه ها، بهترین راهكارهای بهره گیری از اطلاعاتی را كه بدین ترتیب متمركز شده است، بررسی كند.هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات