تبلیغات
دروس مرمت و معماری - مطالب متون و منابع مرمت
جمعه 28 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی7

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوب 28/3/81 شورای امنیت کشور

ماده 3- شهرداری های سراسر کشور موظفند در هر موردی که  راسا اقدام به عملیات عمرای مینمایند یا مجوز آن را صادر می کنند و مکان عملیات به نحوی از انحا مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد، بدوا نظر سازمان میراث فرهنگی کشور را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید. 

ماده4- شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های موضوع  ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کلیه نظراتسازمان میراث فرهنگی کشور را در مورد ضوابط حفاظتی آثار تاریخی – فرهنگی در طرح جامع و تفصیلی شهر لحاظ خواهند کرد. 

ماده 6- به منظور ایجاد هماهنگی در امیر پیگیری و مبارزه با جرایم علیه آثار تاریخی – فرهنگی و مذهبی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، کمیته حفاظت از میراث ف رهنگی کشور به عنوان یکی از کمیسیون های وابسته به شورای امنیت کشور با حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اوقاف و امورخیریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی به ریاست رئیس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می گردد. 

ماده 15- تعمیر و مرمت بقاع و اماکن متبرکه  تاریخی اموال منقول تاریخی – فرهنگی موجود در آنها با اطلاعات قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور و توسط سازمان اوقاف و امور خیریه انجام خواهد شد. 

ماده 16- تصمیمات هیات های امنای بقاع و اماکن متبرکه تاریخی برای تعمیر و مرمت آنها در صورت تایید اداره کل میراث فرهنگی استان قابل اجرا می باشد. 

ماده 17- طرح نگهداری و مراقبت از بقاع و اماکن متبرکه تاریخی از نظر تجهیزاتی و پرسنلی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور،توسط سازمان اوقاف و امورخیریه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 32- تمهیدات تشکیلاتی و اداری به منظور انجام اقدامات حفاظتی به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم می گردد. 


یکشنبه 23 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی6

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده (166) تنفیذی برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/4/1384 هیات وزیران


ماده1- وزارت کشور موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ، در تمام شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که محدوده آنها و ضوابط حفاظتی و کاربری آنها به موجب ماده 2 این آیین نامه، توسط سازمان میرا ثفرهنگی کشور تعیین و اعلام شده یا می شود، با توجه به وسعت و ویژگی های بافت و همچنین تعداد و تنوع بناها، محوطه ها و مجموعه های تاریخی – فرهنگی و عرصه آنها واقع در محدوده قانوی شهر، ساختار مدیریتی مناسب در ستاد یا مدیریت مناطق شهری با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور ایجاد نماید. 

1- برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح ها و انجام اقدامات لازم به منظور تحقق ضوابط حفظتی اعلام شده توسط سازمان میراث فرهنگی کشور درم ورد بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی

3- برنامه ریزی و انجام اقدامات و ایجاد زمینه های لازم برای تسری، تقویت و ارتقای هریت تاریخی –فرهنگی شهر از طریق انجام و حمایت ازاجرای پژوهش های موضوعی تاریخی – فرهنگی شهر و تهیه و اجرای طرح های مرمت، ساماندهی و معرفی محوطه ها و تپه های تاریخی واقع در محدوده شهر از قبیل تامین تاسیسات خدمات عمومی، نظافت، تامین روشنایی و محوطه سازی آنها بر اساس طرح و برنامه مصوب و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین اطلاع رسانی و نصب تابلوهای راهنمای شهری مرتبط با آثار تاریخی

5 – انجام اقدامات برای آثار تایخی –فرهنگی شهر، محوطه ها، مجموعه ها و بافت های تاریخی از جمله عناصر پایدار شهری که به مثابه سرمایه های اصلی شهر تلقی شده و در طرح های توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی و سایر طراحی های شهری با توجه به ضوابط سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حفاظت کالبدی قرار گرفته و شرایط لازم برای تاثیر گذاری آنها در سایر عناصر شهری فرآم آید و از آنها به عنوان عناصر حیات بخشی شهری در طراحی های شهری استفاده گردد.

6- صدور هرگونه پروانه ساختمانی و انجام عملیات  عمرانی در عرصه و حریم بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی بر اساس ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود. شهرداری ها از هر گونه تخریب، تجاوز به حریم،مرمت، تعمیر و تغییر کاربری مغایر با ضوابط حفاظتی اعلام شده جلوگیری خواهندکرد. 

7-  حمایت و مساعدت فنی، کارشناسی ، مالی و اجرایی نسبت به هنرمندان، صاحبان مشاغل سنتی و بومی، کارگاه های هنرهای سنتی مستقر در بافت های تاریخی 

8- تهیه و اجرای طرح های مرمت و احیای بناهای تاریخی، ابنیه و مجموعه ها با همکاری و نظارت سازمان میراث فرهنگی و اقدامات لازم جهت تصویب آن توسط سازمان مذکور


سه شنبه 18 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی5

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،


موادی از آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناء مذهبی و موقوفات مصوب10/2/1365


تبصره2- دراماکن مذهبی که جزء آثار باستانی است هر نوع تعمیرو مرمت با اطلاع قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور صورت خواهد گرفت. 


سه شنبه 11 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی4

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،نظام نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 28/2/1311


 ماده دوم- از کلیه عتیقات  غیر منقولی که از لحاظ تاریخ ملی ایران حائز اهمیت می باشد و فعلا مشخص و معلوم است اداره عتیقات(2) فهرستی تنظیم خواهد کرد و عتیقات غیر منقولی که به تدریج یافت می شود و دارای همان اوصاف ملی و تاریخی باشد در این فهرست به ثبت خواهد رسید . فقط عتیقاتی که به این ترتیب ثبت شده باشد آثار ملی غیر منقول محسوب می شود و فهرست آنها موسوم به (فهرست آثار ملی غی منقول) خواهد بود.

2- بر اساس تبصره 1 ذیل ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب10/11/64 مبنی بر انتقال وظایف و اختیارات واحدهای ذی ربط وزارت معارف(فرهنگ و ارشاد اسلامی) و آموزش عالی درخصوص آثار ملی و تاریخی به سازمان میراث فرهنگی کشور و بر اساس بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 وظیفه ثبت  این گونه آثار به عهده سازمان اخیر است.  لذا با توجه به قوانین فوق و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1384 و مصوبه مورخ 1/2/1385 شورای عالی اداری درخ صوص ادغام سازمان صنایع دستی با سازمان یاد شده،هرجا در این نظام نامه عباراتی نظیر « اداره معارف»، «وزیر معارف»یا « اداره عتیقات» درج شده است، در حال حاضر حسب مورد، منظور «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» یا «رئیسسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری » است.

ماده نهم- برای حفاظت آثار و امکنه ملی که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد ممکن است در مجاورت آنها مناطقی تعیین شود که در آن، ساختمان و غرس اشجار و کندن حفره ها و احداث قبرستان ها ممنوع باشد. درهر مورد، تعیین شرایط برقراری اینگونه مناطق ممنوعه و مبلغی را که برای جبران خسارت ممکن است به اشخاص ذی نفع داده شود با وزیر معارف خواهد بود.

ماده دهم- اعمال زیر اکیدا ممنوع است:
1- خراب کردن یا صدمه رساندن به آثار ملی و مستور داشتن روی آنها را به اندود و یا نقوش و رسم کردن صور و خطوط بر آنها.
2- ا جرای عملیاتی در مجاورت ابنیه ثبت شده در فهرست که صدمه به استحکام یا به صورت آنها وارد آورد. 
3- تصرف و خرید و فروش مصالحی که تعلق به ابنیه ثبت شده درفهرست داشته یا دارد، بدون اجازه وزارت معارف


شنبه 8 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی3

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 17/1/1379(تنفیذی درقانون برنامه چهارم)ماده 156- (تنفیذی به موچب ماده 105 قانون برنامه چهارم) به منظور استفاده از توانمندی های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها موظف  به انجام وظایف ذیل هستند:
ج)  همکاری درحفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت ها و محوطه های فرهنگی تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.

ماده 166- (تنفیذی به موجب ماده 115 قانون برنامه چهارم) به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی، اقدامات ذیل انجام می شود:
ج) شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آن  شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف برسد.


یکشنبه 2 مهر 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی2

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

درود. پیرو قوانین حفاظتی میراث فرهنگی1 دوباره بخشی از قوانین مربوط به حفاظت میراث فرهنگی که بیشتر به ابنیه و بافت مربوط میشه رو میزارم:موادی از قانون مجازات اسلامی  (تعزیرات) مصوب 2/7/1375 (کتاب پنجم: تعزیزات و مجازات های بازدارنده)ماده 558- هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های  فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات،تاسیسات،اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد. خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس ازیک الی ده سال محکوم می شود.

ماده 560- هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی- تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یالطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 563- هرکس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد. 

ماده 564- هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکوربه مرمت یا تعمیر، تغییر،تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی- تاریخی ثبت شده درفهرست آثارملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت   وارده محکوم می گردد. 

ماده 566- هرکس نسبت به تغییرنحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوزازسوی سازمان میراث فرهنگی کشوراقدام نماید، علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 568- درمورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.


چهارشنبه 22 شهریور 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی1

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

توی بعضی از جلسات که بین ارگانهای مختلف شهری برگزار میشه دیدم که کلا بعضی از حضرات با مسائل بافت بیگانه اند و کلا تعریف درستی از بافت ندارند. و دیدم که اگه واقعا بعضی از قوانین حفاظتی نبودند، همین قدر از میراث فرهنگی هم که داریم دیگه نداشتیم. بنابر این لازم دیدم که مرور کنم قوانین مرتبط رو. و بهتر دیدم که بعضی از این قوانین رو اینجا هم بزارم:قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309

ماده اول- کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم ازمنقول و غیر منقول با رعایت  ماده سه این قانون می توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد. 
ماده دوم- دولت مکلت است ازکلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص استو حیثیت تایخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده  و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
(این ماده در خصوص ملاک تعیین آثار  فرهنگی- تاریخی با توجه به قوانین بعدی به نحو ضمنی اصلاح شده است. لذا با توجه به تقسیم بندی اصلی این گونه آثار به منقول و غیر منقول، در اینجا به تفکیک، تحولات قانونی صورت گرفته در خصوص ملاک تعیین آثار فرهنگی- تاریخی ذکر می شود:)
ابنیه و مستحدثات احداث شده بعد از اختتام دوره سلسله زندیه: این گونه آثار اصولا به عنوان اثر فرهنگی – تاریخی(اثر ملی) تلقی نشده اما با این وجود، در صورتی که ازنظر تاریخی از شئون ملی واجد اهمیت باشد و  صرف نظر ازتاریخ ایجاد یا پیدایش آنها وفق قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 ازطرف دولت ( سازمان میراث فرهگی، صنایع دستی و گردشگری) در عداد آثارملی مذکور در قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 به ثبت برسد. لذا آثار احداث شده بعد از اختتام دوره سلسله زندیه (معاصر)نیز ممکن است بر اساس قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 به عنوان اثر ملی اعلام و ثبت شوند. 
ماده ششم: عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای 50 تومان الی 1000 تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند می توان از ایشان اخذ نمود:
الف- منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها
هم اکنون متخلفین موضوع این بند بر اساس ماده 558 قانون تعزیرات مصوب 1375 به جهت موخر التصویب بودن آن قابل تعقیب کیفری بوده و بر این اساس در واقع این بند به موجب ماده اخیر منسوخ شده است. ماده 558 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر می دارد:
ماده 558 هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های  فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات،تاسیسات،اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد. خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس ازیک الی ده سال محکوم می شود
ب- اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.
هم اکنون متخلفین موضوع این بند بر اساس ماده 558 قانون تعزیرات مصوب 1375 به جهت موخر التصویب بودن آن قابل تعقیب کیفری بوده و بر این اساس در واقع این بند به موجب ماده اخیر منسوخ شده است. ماده 560 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر می دارد:
ماده 560- هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی- تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یالطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ج- تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی. 
اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص می باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهای سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد. 
تغییرات بر اساس قانون تعزیرات مصوب 1375
564- هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی- تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد. 


دوشنبه 29 خرداد 1391

مطلب رمز دار : نمونه جدول آسیب شناسی 2 و 3

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


تعداد کل صفحات: 8 ... 2 3 4 5 6 7 8

هدایت به بالای