تبلیغات
دروس مرمت و معماری - مطالب متون و منابع مرمت
دوشنبه 29 خرداد 1391

مطلب رمز دار : نمونه فهرست گزارش طرح مرمت

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


چهارشنبه 10 خرداد 1391

نمونه جدول آسیب شناسی

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :متون و منابع مرمت ،مرمت و معماری ،درود
در زمینه آسیب شناسی و آسیب نگاری یکی از روشهایی که تا حدودی گزارش رو منطقی اش می کنه، استفاده از جدول آسیب شناسی است. هر چند این جداول به تنهایی کمک خاصی به بحث تجزیه و تحلیل نمیکنه اما در کنار بحثای دگه میتونه موثر باشه. 
در زیر یک نمونه از جداول آسیب شناسی جهت اطلاع ارائه شد.چهارشنبه 22 دی 1389

منشور ونیز

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

منشور ونیز


منشور بین المللی حفاظت و مرمت یادمان ها  ومحوطه ها

مقدمه
تعریف‌ها
هدف
حفاظت
مرمت            
محوطه‌های تاریخی   
حفاری 
نشر


مقدمه

یادمان‌های تاریخی ملت‌ها، سرشار از پیام روزگار گذشته، شاهد زنده‌ی سنت‌های كهن ایشان است كه تا به امروز باقی مانده‌اند. [امروزه] مردم بیش از پیش به وحدت ارزش‌های بشری آگاهی می‌یابند و یادمان‌های باستانی را میراثی همگانی می دانند. [همچنین] همگانی بودن مسئولیت حراست از این میراث برای نسل‌های آینده، به‌رسمیت شناخته شده‌است. برماست كه این میراث را در اصیل‌ترین حالت به نسل های آینده تحویل دهیم.
بسیار مهم است كه اصول راهنمای مراقبت و مرمت بناهای باستانی مورد توافق بین المللی باشند و بر همین پایه بنا شوند، و هر یك از كشورها در چهارچوب فرهنگ و سنت‌های خود، مسئول اجرای این كار باشد.
منشور سال 1931 آتن، با تبیین این اصول بنیانی، نخستین بار در گسترش حركت بین‌المللی فراگیری موثر بوده است كه در قالب اسناد ملی، در كارهای ایكوم و یونسكو، و در تاسیس مركز بین المللی مطالعه, مراقبت و مرمت سرمایه‌های فرهنگی از سوی یونسكو، شكلی ملموس به خود گرفته است. آگاهی فزاینده و مطالعه نقادانه به كار گرفته‌شده‌اند تا بر مشكلاتی كه پیوسته، پیچیده‌تر و گونه‌گون‌تر شده‌اند تاثیر گذارند؛ اكنون زمان آن فرارسیده‌است كه باری دیگر منشور آتن را بیازماییم و از این راه با بررسی همه‌جانبه‌ی اصول مربوط، چشم‌انداز آن را در سندی جدید گسترش دهیم.
بر این اساس، دومین كنگره‌ی بین‌المللی معماران و كاردانان فنی یادمان‌های تاریخی كه از تاریخ بیست و پنجم تا سی و یكم ماه مه سال 1964 در ونیز گرد هم آمدند، متن زیر را تصویب كردند:


تعریف‌ها

ماده‌ی 1. مفهوم یادمان تاریخی هم دربرگیرنده‌ی تك‌اثر معماری است وهم موقعیت‌های شهری یا روستایی‌ای كه در آنها شاهدی از تمدنی خاص، تحولی مهم، یا واقعه‌ای تاریخی یافت‌شده‌است. این امر هم در باره‌ی آثار بزرگ هنری مصداق دارد و هم در باره‌ی آثار معمولی‌تر كه در گذشت زمان، اهمیت فرهنگی كسب كرده‌اند.
ماده‌ی 2. حفاظت و مرمت یادمان‌ها باید با توسل به همه‌ی علم‌ها و فن‌هایی صورت گیرد كه می توانند به مطالعه و حراست از میراث معماری كمك كنند.        


هدف

ماده‌ی 3. نیتِ حفاظت و مرمت یادمان‌ها، حراست از آنها به منزله‌ی آثاری هنری و شاهدهای تاریخی است.    


حفاظت

ماده‌ی 4. در كار حفاظت از یادمان‌ها، ”نگهداری دایمی“ اهمیتی وجودی دارد.
ماده‌ی 5. حفاظت از یادمان‌ها همواره با بهره‌گیری از آنها برای مقاصد مفید اجتماعی تسهیل می‌شود. این نوع بهره گیری اگر چه مطلوب است ولی نباید موجب دگرگونی در ترتیب و آرایش بنا یا تزئینات آن شود. تنها در این محدوده است كه می توان جرح و تعدیل لازم برای تغییر كاربری را تصور كرد یا مجاز شمرد.
ماده‌ی 6. حفظ یك یادمان به مراقبت از جایگاه قرارگیری اشاره دارد كه نامتناسب و بدقواره نباشد. جایگاه قرارگیری سنتی چنانچه هنوز وجود دارد باید حفظ شود. هیچ نوع ساخت وساز، تخریب یا جرح و تعدیل كه رابطه های بین جرم  و رنگ را دگرگون كند نباید مجاز شمرده شود.
ماده‌ی 7. یك یادمان، جدایی‌ناپذیر از تاریخی است كه شواهد آن را در بر دارد و یا از موقعیت مكانی كه در آن واقع شده است. جابجایی تمام یا بخشی از یك یادمان نباید مجاز شمرده شود مگر آنكه این كار برای حراست از آن یادمان ضروری باشد و یا در صورتی كه منافع و مصالح فوق العاده مهم ملی یا بین المللی، توجیه كننده این كار باشد.
ماده‌ی 8. پیكره‌ها، نقاشی‌ها یا آذین‌های یكپارچه با بنا را تنها در صورتی می توان از یك یادمان جدا كرد كه این كار تنها راه مطمئن برای مراقبت از آنها باشد.    


مرمت

ماده‌ی 9. فرآیند مرمت، عملی بسیار تخصصی است، و هدف از انجام آن مراقبت و آشكار ساختن ارزش زیبایی شناختی و تاریخی یادمان است و بنای آن بر حفظ مواد و مصالح اصلی و مستندات اصیل است. مرمت باید در جایی كه حدس و گمان آغاز می شود پایان یابد، و در چنین مواردی چنانچه افزودن بعضی بخش‌ها گریزناپذیر باشد باید آنها را از تركیب معماری اصلی متمایز ساخت و بر آنها نشانه‌ای معاصر زد. مرمت در همه موارد باید براساس مطالعه باستان شناختی و تاریخی یك یادمان باشد و از آن تبعیت كند.
ماده‌ی 10. در صورتی كه فنون سنتی برای حفاظت و ساخت نامناسب باشند می توان با بهره گیری از فنون مدرن به استحكام بخشی یادمان پرداخت، مشروط بر آنكه داده های علمی و تجربه، اثر بخشی این فنون را نشان داده و تائید كرده باشند.
ماده‌ی 11. سهم و نقش معتبر تمامی دوره‌ها در بنای یك یادمان باید محترم شمرده‌شود، چراكه وحدت سبك از اهداف كار مرمت نیست. در مواردی كه یك بنا در بردارنده آثار دوره‌های گوناگونی است كه روی هم قرار گرفته اند، آشكار كردن بخش‌های نهفته تنها در شرایطی استثنایی می تواند قابل توجیه باشد، در شرایطی كه بخش‌های برداشته شده از اهمیت كمی برخوردارباشند و در مقابل، آنچه كه در معرض دید قرارمی‌گیرد از لحاظ تاریخی، باستان شناختی یا زیبایی شناختی، ارزشی فوق العاده داشته‌باشد  و به قدری خوب مراقبت شده‌باشد كه این عمل را توجیه كند. ارزیابی اهمیت عناصر مورد نظر و تصمیم گیری در مورد بخش‌هایی را كه می توان از آنها دست شست و خراب كرد نباید به تنهایی بر عهده فردی گذاشت كه مسئول انجام كار مرمت است.
ماده‌ی 12. اجزای جایگزین جدید كه به جای بخش های‌ مفقود به‌كار می‌روند باید به‌صورتی هماهنگ با كل بنا ادغام شوند، و درعین حال از بخش‌های اصلی قابل تشخیص باشند به صورتی كه انجام مرمت، مستندات هنری یا تاریخی را مخدوش یا تحریف نكرده‌باشد.
ماده‌ی 13.  افزودن بخش‌های جدید به بنا نباید مجاز شمرده‌شود، مگر در موارد استثنایی و تا حدی كه بخش‌های گیرای بنا، جایگاه قرارگیری سنتی آن، توازن موجود در تركیب آن و رابطه  بنا با محیط اطرافش را بی مقدار نكند.         


محوطه‌های تاریخی

ماده‌ی 14.  محوطه‌های یادمان‌ها باید به طور خاص مراقبت شوند تا به این ترتیب، هم یكپارچگی آنها حفظ شود و هم ساماندهی و ارایه آنها به طرزی شایسته، تضمین گردد. كار حفاظت و مرمت در چنین مكان‌هایی باید با الهام از اصول مقرر در مواد یاد شده در بالا انجام گیرد.  


حفاری

ماده‌ی 15. حفاری‌ها باید منطبق با استاندارد‌‌های علمی و مندرجات توصیه نامه اصول بین المللی اجرایی راجع‌به حفاری‌های باستان شناختی، مصوب سال 1956 یونسكو، انجام‌شوند.
ویرانه‌ها باید نگهداری شوند واقدامات ضروری برای حفاظت و حمایت دایمی از ویژگی‌هـــای معماری و اشیا كشف شده باید صورت گیرد. علاوه بر این از تمامی شیوه‌ها برای تسهیل درك یك یادمان و آشكار ساختن آن باید بهره گرفت بدون آنكه معنی آن مخدوش شود.
به طور كلی تمامی كارهای بازسازی باید پیشاپیش منع‌شود، و تنها آناستیلــوزی، به معنــای سرهم‌بندی مجدد بخش‌های موجود اما جدا شده از هم را می‌توان مجازشمرد. مصالــح و مــواد مورد استفاده در تكمیل بنا باید همواره قابل تشخیص باشد و بهره گیری از آنها باید تا حــدی باشد كه حفظ یك یادمان و تجدید صورت آن را تضمین كند. 


نشر

ماده‌ی 16. كارهای مربوط به مراقبت، مرمت یا حفاری همواره باید به دقت مستند شوند. مستندسازی كارهای مذكور باید به صورت گزارش‌های تحلیلی و موشكافانه‌ای باشد كه با طراحی و عكس مصور شده‌باشند، تمامی مراحل كارهای ساماندهی، استحكام‌بخشی، بازآرایی و تكمیل، و همچنین ویژگی‌های فنی و صوری شناخته شده در طول كار باید در این گزارش ها بیایند. این گونه سوابق باید در آرشیوهای نهادی همگانی قرار گیرند و در دسترس پژوهش‌گران باشند. توصیه می شود كه گزارش مذكور منتشر شود.


چهارشنبه 22 دی 1389

منشور آتن

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

درود
در ادامه منشور آتن برای ارزیابی نهایی این دوره ارائه شد:


منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخیمصوب اولین كنگره بین المللی معماران و كاردانان فنی یادمان های تاریخی، آتن 1931
در كنگره آتن، هفت قطعنامه اصلی زیر به تصویب رسید و " منشور مرمت" نامیده شد:


1. سازمان های بین المللی مرمت در سطوح عملیاتی و مشورتی باید تأسیس شوند.
2. پروژه های پیشنهادی مرمت باید در معرض انتقاد آگاهانه قرارگیرند تا جلوی اشتباهاتی كه به از دست رفتن ویژگی و ارزش های تاریخی این ساختارها می انجامد گرفته شود.
3. مشكلات و مسایل مربوط به مراقبت از محوطه های تاریخی باید با قانون گذاری در سطح ملی و در همه كشورها حل شوند.
4. محوطه های حفاری شده ای كه قرار نیست بلافاصله مرمت شوند باید دوباره دفن شوند و به این ترتیب تحت حمایت قرار گیرند.
5. فنون و مصالح مدرن را می توان در مرمت بناها به كار گرفت.
6. محوطه های تاریخی باید تحت حمایت قرار گیرند و به شدت پاسداری شوند.
7. حمایت از محدوده های اطراف محوطه های تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد.
نتابج و تصمیم گیری های كلی كنفرانس آتن


1. آموزه ها – اصول كلی
كنفرانس، بیانیه اصول كلی و آموزه های مربوط به حمایت از یادمان ها را استماع كرد.
با وجود تنوع موارد عینی، كه هر یك از آنها راه حل متفاوتی را می طلبد، در كنفراس این موضوع مطرح شد كه در بین كشورهای گوناگونِ حاضر، گرایشِ غالب به رها كردن مرمت كلی و یكجا و اجتناب از خطرات ناشی از آن وجود دارد. این كار با ایجاد سیستمی برای نگهداری دایم و منظم انجام پذیر است كه برای تضمین مراقبت از بناها طراحی شده باشد.
چنانچه مرمت بنا در نتیجه پوسیدگی یا تخریب، غیر قابل اجتناب و ضروری باشد توصیه می شود كه آثار تاریخی و هنری گذشته مورد رعایت و احترام قرار گیرند بدون آنكه از سبك مربوط به هر دوره ای صرف نظر شود.
كنفرانس توصیه می كند تصرف و سكونت در بناها، كه تداوم حیات آنها را تضمین می كند، همچنان ادامه یابد و البته باید برای اهدافی مورد استفاده قرار گیرند كه خصوصیت تاریخی یا هنری بنا را رعایت كند.


2. اقدامات اجرایی و قانونگذاری راجع به یادمان های تاریخی
كنفرانس، بیانیه اقدامات قانونگذاری كه برای حمایت از یادمان هایی طرح شده است كه از لحاظ هنری، تاریخی یا علمی ارزشمند هستند و به كشورهای گوناگون تعلق دارند را استماع كرد.
شركت كنندگان به اتفاق آرا بر گرایشی كلی كه حق جامعه را در مورد مالكیت خصوصی به رسمیت می شناسد، صحه گذاردند.
شركت كنندگان به این موضوع قائلند كه تفاوت های موجود بین اقدامات قانونگذاری ، ناشی از دشواری در تطبیق دادن قانون همگانی باحقوق افراد است.
از این رو كنفرانس، در عین آنكه روند كلی این اقدامات را تأیید می كند، بر این عقیده است كه این اقدامات باید همگام با اوضاع و احوال محلی و گرایش افكار عمومی باشد برای آنكه با حداقل مخالفت ممكن روبرو شود، به فداكاری هایی كه ممكن است از مالكین دارایی ها خواسته شود تا در جهت منافع همگانی انجام دهند توجه كافی شود و مد نظر قرار گیرد.
كنفرانس توصیه می كند كه مقامات صالحه عمومی در هر كشور مختار شوند كه در موارد اضطراری، اقدامات حفاظتی لازم را به كار گیرند.
شركت كنندگان صمیمانه امیدوارند كه دفتر بین المللی موزه ها، فهرست و جدولی تطبیقی از اقدامات قانونگذاری جاری در كشورهای مختلف تهیه  و منتشر كند، و اطلاعات مندرج در آن را همواره به هنگام كند.

3. ساماندهی زیبایی شناختی یادمان های باستانی
كنفرانس توصیه می كند كه هنگام ساخت بناها، خصوصیت و سیمای ظاهری شهرهایی كه این بناها قرار است در آنجا بر پا شوند رعایت شوند، خصوصاً در همسایگی یادمان های باستانی، كه باید توجه خاصی به محیط اطراف آنها كرد. حتی از بعضی مجموعه ها و بعضی دورنماهای تماشایی باید مراقبت كرد.
همچنین باید گیاهان و رستنی های تزئینی متناسب با بعضی یادمان ها یا مجموعه یادمان ها را از نقطه نظر مراقبت از ویژگی  باستانی آنها، مورد مطالعه قرار داد. خصوصاً توصیه می كند كه در همسایگی یادمان های تاریخی و هنری، از تمامی اشكال تبلیغات و از برپایی دكل های ناخوشایند تلگراف، ممانعت شود و تمامی كارخانه های پر سروصدا و حتی تیرهای بلند كنار گذاشته شوند.

4. مرمت یادمان ها
متخصصین حاضر، اظهارات متنوعی را در مورد بهره گیری از مصالح مدرن برای استحكام بخشی به یادمان های باستانی شنیدند. آنها بهره گیری معقول و حساب شده از تمامی منابعِ در دسترسِ شیوه های مدرن و به خصوص بتن تقویت شده را تأیید كردند.
آنها تصریح كردند كه كار استحكام بخشی بنا باید در صورت امكان به نوعی پنهان شود تابه این ترتیب از سیمای ظاهر و ویژگی یادمانِ مرمت شده مراقبت شود.
آنها به خصوص این كار را در مواردی توصیه می كنند كه بهره گیری از آنها، اجتناب از خطرات مربوط به برچیدن و نصب دوباره قسمت هایی را كه باید مراقبت شوند ممكن می سازند.

5. فرسودگی یادمان های باستانی

كنفرانس این موضوع را  مورد ملاحظه قرار داد كه در شرایط زندگی امروزه، یادمان ها در سراسر جهان در معرض بیشترین حد تهدید از سوی عوامل جوی قرار دارند.
جدای از پیشگیری های معمول و روش های موفقیت آمیز جاری در مراقبت از مجسمه های یادمانی، ارایه  هر نوع مقررات كلی در این مورد به لحاظ پیچیدگی موارد  و با دانشی كه امروزه در دسترس است، غیر ممكن می باشد.


كنفرانس توصیه می كند كه:

1. در هر كشور، معماران و متصدیان یادمان ها حتماً راجع به تعیین روش در موارد خاص، با متخصصین فیزیك،شیمی و علوم طبیعی همكاری كنند.
2. دفتر بین المللی موزه ها همواره از كارهایی كه هر یك از كشورها در این زمینه انجام می دهند مطلع باشد و اطلاعات مربوطه را در نشریات دفتر، درج كند.
كنفرانس راجع به مراقبت از پیكره های یادمانی بر این عقیده است كه به عنوان یك قاعده كلی، از جابجایی آثار هنری از محیط اطراف بنا كه خاص آنجا طراحی شده است باید ممانعت كرد. كنفرانس از راه احتیاط، مراقبت از مدل های اصلی را چنانچه وجود دارند، توصیه می كند و در صورتی كه این كار غیر ممكن باشد قالب گیری از آنها را پیشنهاد می كند.

6. فن حفاظت
مایه خشنودی كنفرانس است كه اصول و ملاحظات فنی مطرح شده در مذاكراتِ مفصلِ گوناگون، از ایده ای یكسان الهام گرفته اند، به این معنی كه :
در مورد ویرانه ها، حفاظت دقیق و حساس ضرورت دارد، و باید به ترتیبی عمل كرد كه قطعات اصلی یافت شده، در صورت امكان در جای اصلی خود قرار داده شوند(آناستیلوزی)؛ و البته مواد و مصالح جدیدی كه برای این كار مورد استفاده قرار می گیرند باید در تمامی موارد قابل تشخیص و متمایز باشند. كنفرانس توصیه می كند در مواردی كه مراقبت از ویرانه های یافت شده در جریان حفاری، ممكن نباشد باید پس از ثبت و مستند سازی دقیق یافته ها، دوباره آنها را دفن كرد.
لازم به ذكر نیست كه انجام كارهای فنی مربوط به حفاری و مراقبت یادمان های باستانی، همكاری نزدیك بین باستان شناس و معمار را می طلبد.
متخصصین راجع به سایر یادمان ها اتفاق نظر دارند كه پیش از انجام هر نوع استحكام بخشی یا مرمت جزئی،آسیب ها و ماهیت پوسیدگی این یادمان ها باید مورد تجزیه و تحلیلِ همه جانبه قرار گیرد. آنها ضرورت رسیدگی جداگانه به هر مورد را تأیید و تصدیق كردند.

7. حفاظت از یادمان ها و تشریك مساعی بین الملل
الف)همكاری فنی و اخلاقی
كنفرانس با اعتقاد به اینكه مسئله حفاظت از دارایی های هنری و باستان شناختیِ نوع بشر مورد توجه جامعه دولت ها كه سرپرستان تمدن هستند می‌باشد،
امیدوار است كه حكومت ها، با عمل به روح میثاق اتحادیه ملل، در مقیاسی بسیار وسیع و به شیوه ای عینی تر و با نظر به گسترش مراقبت از یادمان های هنری و تاریخی، به تشریك مساعی با یكدیگر بپردازند؛
و این موضوع را بسیار مطلوب می داند كه نهادها و انجمن های صاحب صلاحیت،بدون آنكه عمل ایشان به هیچ ترتیبی منافی حقوق بین الملل عمومی باشد، فرصت یابند تا علاقه خود به حمایت از آثار هنری را نشان دهند. آثاری كه تاحد بالایی بازتاب تمدن هستند و به نظر می رسد در معرض خطر تخریب قرار دارند؛
و مایل است كه تقاضاهای ارایه شده به سازمان همكاری های فكریِ اتحادیه ملل راجع به این موضوع، به دولت ها توصیه شود و مورد عنایت خاص آنها قرار گیرد.
بر عهده كمیته بین المللی همكاری های فكری خواهد بود كه پس از تحقیق و تفحص دفتر بین المللی موزه ها و پس از گردآوری تمامی اطلاعات مربوطه، خصوصاً از كمیته ملی همكاری های فكری ذینفع، عقیده خود را در هر مورد جداگانه، راجع به مصلحت آمیز بودن اقدامات و روش هایی كه قرار است انجام شوند و مورد استفاده قرار گیرد، بیان و تصریح كند.
اعضای كنفرانس پس از بازدید تعدادی از محوطه های حفاری و یادمان های یونان باستان در طول دوره مذاكرات و در قالب گردش مطالعاتی كه در همین مناسبت برای آنها امكان پذیر بود، به اتفاق از دولت یونان قدردانی كردند. دولتی كه در طول سال های گذشته، مسئولیت انجام كارهای فراگیری را به عهده گرفته است، و در عین حال، تشریك مساعی باستان شناسان و متخصصین هر كشوری را پذیرفته است.
اعضای كنفرانس در آنجا نمونه فعالیتی را دیدند كه می تواند به تحقق اهداف همكاری های فكری كمك كند. موضوعی كه ضرورت خود را در خلال كار اعضا در كنفرانس باز نمود.
ب ) نقش آموزش در احترام به یادمان ها
كنفرانس جداً معتقد است كه بهترین ضمانت در مراقبت از یادمان ها و آثار هنری، از احترام و دلبستگی خود مردم حاصل می شود.
با توجه به اینكه این احساسات را می توان با انجام اقدام متناسب از سوی مقامات عمومی، تا حد زیادی ترغیب كرد ؛
كنفرانس توصیه می كند كه متصدیان باید كودكان و نوجوانان را ترغیب كنند تا از خراب كردن ظاهر هر نوع یادمانی خودداری كنند و به آنان بیاموزند كه علاقه بیشتری به حمایت از این شواهد ملموس تمامی اعصار تمدن داشته باشند.
ج )ارزش مستند سازی بین المللی


شركت كنندگان در كنفرانس مشتاقند كه:

1. هر كشور، یا نهاد ایجاد شده یا صلاحیت دار برای این منظور، فهرستی از یادمان های باستانی منتشر كنند كه حاوی عكس و یادداشت های توضیحی باشد؛
2. هر كشور، اسناد و سوابق رسمی تهیه كند كه در برگیرنده‌ی تمامی مستندات یادمان‌های تاریخی آن كشور باشد؛
3. هر كشور، نسخه های نشریات خود راجع به یادمان های هنری و تاریخی را نزد دفتر بین المللی موزه ها ایداع كند؛
4. دفتر بین المللی موزه ها، بخشی از نشریات خود را به مقالاتی راجع به فرآیندهای كلی و روش های بكارگرفته شده در مراقبت از یادمان های تاریخی اختصاص دهد؛
5. دفتر بین المللی  موزه ها، بهترین راهكارهای بهره گیری از اطلاعاتی را كه بدین ترتیب متمركز شده است، بررسی كند.جمعه 19 آذر 1389

مجله هفت شهر 2 (تجارب مرمت شهری)

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،

درودشماره 2 از نشریه وزین هفت شهر مربوط به تجارب مرمت شهری است. در ادامه لینك دریافت فایل پی دی اف اون رو گذاشتم. برای تكمیل اطلاعات مرمتی مناسب به نظر میاد. این فایل برداشت شده از سایت مسكن وشهرسازی است.دریافت نسخه پی دی اف نشریه هفت شهر شماره 2 (تجارب مرمت شهری)


بدرود


چهارشنبه 17 آذر 1389

مجله هفت شهر 12 و 13 (مرمت)

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :متون و منابع مرمت ،مرمت و معماری ،
درودشماره 12 و 13از نشریه وزین هفت شهر مربوط به مباحث مرمت است. در ادامه لینك دریافت فایل پی دی اف اون رو گذاشتم. برای تكمیل اطلاعات مرمتی مناسب به نظر میاد. این فایل برداشت شده از سایت مسكن وشهرسازی است.دریافت نسخه پی دی اف نشریه هفت شهر شماره 12 و 13 (مرمت)


بدرود


یکشنبه 14 آذر 1389

مجله هفت شهر 11 (مرمت)

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :متون و منابع مرمت ،مرمت و معماری ،

درودشماره 11 از نشریه وزین هفت شهر مربوط به مباحث مرمت است. در ادامه لینك دریافت فایل پی دی اف اون رو گذاشتم. برای تكمیل اطلاعات مرمتی مناسب به نظر میاد. این فایل برداشت شده از سایت مسكن وشهرسازی است.دریافت نسخه پی دی اف نشریه هفت شهر شماره 11 (مرمت)


بدرود


شنبه 13 آذر 1389

جزوه مرمت شهری (دكتر ایزدی)

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :متون و منابع مرمت ،مرمت و معماری ،

درودیک پاورپوینت مناسب در زمینه مرمت شهری از آقای دكتر ایزدی رو به پیوست گذاشتم. برای آشنایی بیشتر با سیر مرمت شهری بسیار مناسبه. متاسفانه بازم نمیدونم منبعش چیه چون پیشتر از طریق اینترنت دانلود كردم. اما چون پیش‌تر هم در اینترنت بوده فقط برای دسترسی مدون تر اینجا قرار میدم.


فایل دریافت پاورپوینت «مرمت شهری» (دكتر ایزدی)


در صورتی كه در دانلود با مشكل روبرو شدی صفحه رو بازیابی refresh كنید

بدرود


تعداد کل صفحات: 8 ... 3 4 5 6 7 8

هدایت به بالای